Gửi nội dung này: Họp báo trước kỳ họp Quốc hội: Chưa định bán cổ phần bô-xít cho nước ngoài