Gửi nội dung này: Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên: Chủ yếu dùng lao động Việt Nam