Chào cờ Tổ quốc

Quốc ca và Quốc kỳ được Đảng và Bác Hồ quyết định chính thức tại lễ tuyên ngôn độc lập là báu vật của dân tộc, là ý chí, là hồn thiêng sông núi phải được bảo vệ và tôn vinh. Quán triệt chào cờ Tổ quốc mang ý nghĩa chính trị và văn hóa thể hiện tinh thần yêu nước của công dân VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bảo Trân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!