Quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văm minh

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm 64 năm cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 1-9-2009

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!