Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn

Sách trình bày vai trò, mục tiêu và giải pháp của CNH, HĐH ở nước ta và trên thế giới hiện nay. Vấn đề phát triển con người, xây dựng và phát triển nền kinh tế định hướng XHCN; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 C455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn