HADZA tộc người sinh hoạt kiểu săn bắt, hái lượm...

Bài giới thiệu một số hình ảnh của bộ tộc người HADZA ở vùng đông nam Châu Phi, bộ tộc người này vẫn giữ kiểu sinh hoạt, săn bắt, hái lượm để sinh tồn; họ ăn thịt tất cả các con vật trừ con rắn

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Thi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!