Cương lĩnh chính trị-ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội về 4 Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt nam, nền tảng tư tưởng lý luận lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc VNXHCN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!