Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị TW12, khóa X của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 22-3-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị TW12, khóa X của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 22-3-2010