Bước hoàn thiện và chuẩn bị rất cơ bản các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCHTWĐ khoá X của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 28-3-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!