Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay

Bài viết đề cập đến một số luận điểm và nội dung cốt lõi của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đã được Đại hội VII của Đảng thông qua tháng 6-1991

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!