Thăng Long - Hà Nội, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 - sức sống của văn hóa

Những thăng trầm của Thăng Long từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 đã góp phần bồi đắp thêm những giá trị truyền thống yêu nước, hào khí Thăng Long với sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần nhân nghĩa

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Những thăng trầm của Thăng Long từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 đã góp phần bồi đắp thêm những giá trị truyền thống yêu nước, hào khí Thăng Long với sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần nhân nghĩa