Giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2001 - 2010: vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức hách dịch, cửa quyền

Thực trạng việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các địa phương vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, thời gian giải quyết còn kéo dài, chưa công khai, minh bạch.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!