Cần làm rõ hơn đặc điểm tình hình của 20 năm qua

Những ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XI, trong đó Văn kiện cần bổ sung làm rõ thêm những đặc điểm chủ yếu và nổi bật tình hình đã xảy ra trong 20 năm qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!