Thông báo Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng (Khóa X)

Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng (Khóa X). Hội nghị đã xem xét các vấn đề: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách NN năm 2010 và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm 2011-2015; Tổng kểt việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức H ĐND cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!