Trích dẫn APA

Bauxite Tây nguyên - tiếp hay dừng Quốc hội cần đưa ra quyết sách cuối cùng.

Chicago Style Citation

Bauxite Tây Nguyên - Tiếp Hay Dừng Quốc Hội Cần đưa Ra Quyết Sách Cuối Cùng.

Trích dẫn MLA

Bauxite Tây Nguyên - Tiếp Hay Dừng Quốc Hội Cần đưa Ra Quyết Sách Cuối Cùng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.