Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X

Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X họp từ ngày 13 đến 22-12-2010. Hội nghị quyết định triệu tập đại hội Đảng toàn quốc từ ngày 12 đến 18-1-2011

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!