Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng do đồng chí Tổng bí Thư Nông Đức Mạnh trình bày tại phiên khai mạc ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI, sáng 12-1-2011

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!