Những khởi sắc được bừng lên từ Đại hội

Bài báo là những suy nghĩ, trăn trở về sự lãnh Đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay với việc Đại hội XI của Đảng đã khẳng định tư tưởng nhình thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật

Lưu vào:
Tác giả chính: Tương Lai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!