Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng

Giới thiệu toàn văn 04 văn bản đã được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua: 1- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 2- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; 3- Báo cáo chính trị của BCHTWĐ khóa X tại đại hội; 4- Điều lệ Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!