Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống

Loạt bài nghiên cứu về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nhất quán trong cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội...; quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!