Cạnh tranh và xây dựng pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay\

Sách gồm các bài viết, nghiên cứu về nhu cầu và khả năng xây dựng chế định pháp luật về cạnh tranh trong cơ chế thị trường ở nước ta, đề cập đến vấn đề cạnh tranh và độc quyền, pháp luật về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Như Phát
Tác giả tập thể: Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật
Đồng tác giả: Trần, Đình Hảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 C107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn