Đường lối đối ngoại Đại hội XI và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng ta

Những nội dung chính sách thể hiện sự kế thừa, bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới của đường lối đối ngoại tại đại hội XI của Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Bình Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!