Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách giới thiệu toàn văn Luật các tổ chức tín dụng 1997, qui định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng gồm 11 chương, 131 điều đã được QHKX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12-12-1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.073 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn