Phát huy đầy đủ dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của Trung ương, thảo luận và quyết định đúng đắn những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng của Đảng và Nhà nước ta

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ hai BCHTW Đảng, ngày 4-7-2011, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!