Với quyết tâm cao và niềm tin mới, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa

Toàn văn bài phát biểu bế mạc HNTW2 khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 4 đến 10-7-2011 tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!