Quê hương của An Dương Vương ở đâu?

Việc nghiên cứu sự tồn tại, cũng như nguồn gốc hay quê hương của Thục phán An Dương Vương có ý nghĩa để đánh giá và khẳng định tính bản địa hay tính ngoại lai của Nhà nước Âu Lạc. Cũng nêu một số giả thiết và minh chứng

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!