Hà Nội đã từng có tên gọi gì?

Lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trải qua các triều đại và một thời gian dài hai lần Bắc thuộc, vùng đất Hà Nội đã có nhiều tên gọi. Theo chính sử còn ghi chép lại được đến nay (2010) Hà Nội mang những tên gọi theo từng thời kỳ như sau: Tống Bình (từ thời nhà Tùy 581-618), Đại La, Long Đỗ, Thăng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!