Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: Không thể thiếu những quy định kiểm soát quyền lực

Bài phỏng vấn GS-TS Lê Hồng Hạnh về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 sau khi Quốc hội khóa 13 thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp tại kỳ họp thứ nhất

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!