Tổ tiên ta giữ nước - Kế sách xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập

Kỳ 5: Bài học vô giá: Đại đoàn kết dân tộc. Bài học về tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã giúp các triều đại phong kiến Việt Nam thắng giặc ngoại xâm cũng là nguyên nhân giúp dân tộc VN giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ 30 năm qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!