Cơ chế giám sát tuân thủ Hiến pháp

Bàn về hoạt động giám sát của Quốc hội gồm nội dung chính là giám sát tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản pháp luật; giám sát những sơ hở, thiếu sót của các văn bản này trong quá trình áp dụng; tính phù hợp của các pháp lệnh, nghị định độc lập, hiệu quả của các văn bản......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!