Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Sách phân tích, đánh giá các nguồn lực theo nguồn gốc xuất xứ, số lượng, chất lượng, cách thức và giải pháp huy động sử dụng; xem xét các yếu tố ảnh hưởng, dự báo các khả năng, xu hướng diễn biến và các giải pháp tạo nguồn lực nhằm thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hy Chương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn