Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Toàn văn bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phân tích những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường nước ta, từ đó đưa ra những phương hướng tái cơ cầu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!