Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh\

Sách trình bày về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; các quan điểm về đường lối quốc tế, chính sách ngoại giao, nghệ thuật và phong cách ngoại giao đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Dy Niên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn