Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 16-1-2012

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!