Để ngăn chặn thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết HNTW4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, bài phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc thoái hóa của một số Đảng Cộng sản cầm quyền trên thế giới, nêu lên những biện pháp để chống sự suy yếu của Đảng, trong đó bắt đầu từ việc chống thoái hóa, biến chất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!