Trích dẫn APA

Nguyễn, K. B. (2002). Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có đặc sắc Trung Quốc: Một số đột phá mới về lý luận và thực tiễn từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Kim Bảo. Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Có đặc Sắc Trung Quốc: Một Số đột Phá Mới Về Lý Luận Và Thực Tiễn Từ Đại Hội XV Đảng Cộng Sản Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Kim Bảo. Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Có đặc Sắc Trung Quốc: Một Số đột Phá Mới Về Lý Luận Và Thực Tiễn Từ Đại Hội XV Đảng Cộng Sản Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.