Gửi nội dung này: Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có đặc sắc Trung Quốc: