"Đạo đức là sự bất lực đưa ra hành động"

Phân tích những luận điểm của người xưa, từ châu Á đến Âu - Mỹ về nhân trị, đức trị, pháp trị, từ đó soi vào thực tế của nước ta trong việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng phải dựa vào dân và huy động sức dân tiếp sức cho Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tương Lai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!