Luật Tổ chức Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách giới thiệu các luật, văn bản pháp luật qui định về tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn