Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của Hai Lúa

Suy nghĩ xung quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật đất đai đối với người dân. Những bất cập của Luật và sự bức xúc của dân trong việc giao và thu hồi đất canh tác

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Tiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Suy nghĩ xung quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật đất đai đối với người dân. Những bất cập của Luật và sự bức xúc của dân trong việc giao và thu hồi đất canh tác