"Không sửa Luật Đất đai sẽ gây xung đột xã hội"

Nêu những đề xuất cần thiết phải tiến hành sửa đổi trong Luật đất đai với đề nghị: đa dạng hình thức sở hữu, bãi bỏ hạn điền, không chia lại đất và không quy định thời gian giao đất nông nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Tú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!