Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002)

Sách giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động đã được Quốc hôi khóa X, kỳ họp thứ 11 sửa đổi, bổ sung năm 2002 và thông qua ngày 02-4-2002

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn