Quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân - một nguyên tắc cốt tử

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam trong 82 năm qua là lịch sử của những chiến công và kỳ tích trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân luôn luôn không thể tách rời

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Ngọc Hòa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!