Cơ cấu lại nền kinh tế - từ nhận thức đến hành động

Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là công việc rộng lớn và hết sức khó khăn. Bài viết bắt đầu từ những khái niệm và quan niệm về "cơ cấu kinh tế" và "cơ cấu lại" đến việc bắt đầu từ đâu và làm như thế nào, cái gì quyết định và cản trở cần vượt qua, cuối cùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Bích Hồ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!