Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xem xét, quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 7-5-2012, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!