Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam

Sách trình bày nhân tố cơ bản của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam, trình độ phát triển và chức năng xã hội của các ngôn ngữ; thực trạng tổ chức thực hiện các chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước, khuyến nghị những điều chỉnh, bổ sung chính sách ngôn ngữ cho phù hợp tình hình đất nước hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Ngôn ngữ học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 C107h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn