Để hài hòa lợi ích các bên

Trong tháng 5-2012, diễn ra hai sự kiện quan trọng, đó là Hội nghị Toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 (khóa XI) đều đề cập đến nội dung xem xét sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai. Một trong những nguyên nhân chính gây ra thực trạng về...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!