Tổng quan hội thảo: "Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992"

Tổng quan nội dung hội thảo khoa học "Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992" của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh gồm: các đánh giá hiến pháp và nêu kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992.

Lưu vào:
Tác giả chính: Tào, Thị Quyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!