Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân- Thực trạng và kiến nghị trong sửa đổi Hiến pháp 1992

Nêu nguyên tắc và mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên thế giới, từ đó kiến nghị chỉnh sửa điều 123 của Hiến pháp 1992 liên quan đến vị trí, tính chất của UBND.

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Đức Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!