Cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi hiến pháp năm 1992

Nêu việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam; những bất cập trong việc thi hành Hiến pháp 1992 và kiến nghị cần thiết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Xuân Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!